Logo der Universität Wien

Personal memories, interviews with former activists and observers

Bei Dao fangtan ji: "Jintian" de gushi 北岛访谈集:《今天》的故事 (Talk with Bei Dao: The story of "Jintian"), Nanfang Dushi Bao 南方都市报 (Guangzhou), no date (April 2008), quoted from: http://www.poemlife.com/libshow-1985.htm and http://blog.renren.com/share/220454925/12575884466, both retrieved 4.2.2014

Bei Dao 北岛, Li Tuo 李陀: Qishi niandai 七十年代 (The seventies). Oxford University Press. Hong Kong 2008  

Bei Dao 北岛, Li Tuo 李陀: Qishi niandai 七十年代 (The seventies). Sanlian Shudian三联书店. Peking 2008 [The same book in a mainland Chinese edition, with references and photos critical of the regime missing]  

Cha Jianying 查建英: Bashi niandai fangtan lu 八十年代访谈录 (Talking with people on the eighties). Sanlian Shudian 三联书店. Peking 2006  

Gong, Sasha [Gong Xiaoxia 龚小夏]: Born American. A Chinese Woman's Dream of Liberty. Nimble Books LLC. Ann Arbor, MI 2009  

Hu Ping 胡平: Jinian Minzhuqiang ershi zhounian 纪年民主墙二十周年 (Twentieth anniversary of the Democracy Wall). In: Beijing zhi Chun 北京之春/Beijing Spring (USA), 14.12.2003 (http://beijingspring.com/bj2/1998/60/20031214103225.htm, retrieved 4.2.2014)  

Huang Xiang [黄翔]: Poet on Fire inside Communist China. Translated by Li Zavidny with William Rock. Century Mountain, (USA) 2011  

Lei Yi 雷颐: Jingshen de nianlun 精神的年轮 (Growth rings of the mind). Fudan Daxue Chubanshe 复旦大学出版社/Fudanpress. Shanghai 2011  

Li Baowen 李宝雯: Renwu zhuanfang. Chenji nianduo nian Zhongguo zishen weiquan nüjiang Fu Yuehua 人物专访﹕沉寂廿多年的中国资深维权女将傅月华 (Exclusive interview: Fu Yuehua, China‘s senior female campaigner for human rights after 20 years of silence), Radio Free Asia (Hong Kong) (http://www.rfa.org/cantonese/features/history/china_dissident-20060222.html, retrieved 4.2.2014)  

Liu Qing 刘青, Wang Juntao 王军涛: Biange de zhongzi 变革的种子 (Seeds of change). Beijing zhi Chun 北京之春/Beijing Spring (USA), 2.9.2003 (http://beijingspring.com/bj2/1999/240/20039202355.htm, retrieved 4.2.2014)  

Ou Pulei 欧普雷 [Helmut Opletal]: Fangwen Beijing minban kanwu “Si Wu Luntan“ fuzeren Xu Wenli 访问四五论坛负责人徐文立 (Interview mit Xu Wenli, dem Verantwortlichen der privaten Zeitschrift “Forum 5. April”). In: Guanchajia 观察家, Nr. 22, Hong Kong, Aug. 1979 (S. 4-10)  

Wang Fei 王菲 (Ed.): „Cong ziyou chufa“ di qi bufen. Yu Min Yun renshi duitan lu. Wang Juntao, Hu Ping duitan  从自由出发第七部分。与民运人士对谈录。王军涛,胡平对谈 („Starting from Liberty“, part 7. Debates with Celebrities from the Democracy Movement. Dialog between Wang Juntao and Hu Ping). Hu Ping’s blog (USA), 27.4.1994 (http://www.huping.net/works/liberty/liberty-7-3.htm, retrieved 4.2.2014)  

Wang Yong’an 王永安: Wei „Tian’anmen Shijian“ benzou de riri yeye – wo tong Hu Jiwei tongzhi de jiechu 为“天安门事件”奔走的日日夜夜 – 我同胡绩伟同志的接触 (Day and night on the run because of the „Tian’anmen Incident – my encounters with comrade Hu Jiwei). Gongshi Wang 共识网 (Hong Kong), 18.9.2012 (http://www.21ccom.net/articles/lsjd/lsjj/article_2012091867887.html, retrieved 4.2.2014, http://news.21cn.com/history/lishijiaodian/2012/09/19/13030825.shtml, retrieved 25.04.2017)  

Wang Ruoshui 王若水: Guanyu Minzhuqiang de yiduan wangshi 关于民主墙的一段往事 (What happened at the Democracy Wall). 1994 (http://www.wangruoshui.net/CHINESE/mingzhuwall.htm, retrieved 4.2.2014)  

Wang Xizhe [王希哲]: China’s Democracy Movement. Interview by Wong Yiu Chung, 26.12.1980; In :New Left Review, London, Nr. 131 (January-February 1983), pp. 62-70 (originally in Chinese in: Qishi Niandai 七十年代/The Seventies, Hong Kong, Nr. 150, July 1982, pp. 34-38)

Wang Xizhe Zichuan: Zou xiang hei’an 王希哲自转: 走向黑暗 (Wang Xizhe’s autobiography: Towards the dark). Minzhu Daxue Editors 民主大学出版/Democratic University Editions. Hong Kong 1996  

Wei-Blank, Shan Shan e.a. (Eds.): Wei Jingsheng: Mein Leben für die Demokratie (Wei Jingsheng: My life for democracy). Rowohlt Taschenbuch. Reinbek bei Hamburg 1995  

Wei, Jingsheng 魏京生: Jiashi yilai yanlun ji 假释以来言论集 (Public statements since my liberation). Minzhu Daxue Editors 民主大学出版/Democratic University Editions. Hong Kong 1996  

Yu, Guangyuan 于光远: 1978 nian wo qinli de neici lishi da zhuanbian: Shiyi qie San-Zhong Quanhui de tai qian mu hou 1978 年我亲历的那次历史大转变;十一届三中全会的台前幕後 (The big historical change that I have personally experienced in 1978: In front and behind the scenes of the Third Plenum of the Eleventh Central Committee). 天地图书出版/Cosmos Books. Hong Kong 2008


Font:

University of Vienna

Universitätsring 1
1010 Vienna
T: +43-1-4277-43840
University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0