Logo der Universität Wien

The Democracy Movement in the Chinese provinces

Mou Chuanheng 牟传珩: Minzhuqiang shiji de huiyi lu 民主墙时期回忆录 (Looking back at the time oft he Democracy Wall). In: Boxun.com (USA), no date (http://blog.boxun.com/hero/xinwenmingluntan/7_1.shtml, retrieved 4.2.2014)  

Mou Chuanheng 牟传珩: Minzhuqiang shiqi Shandong Minzhu Yundong jianji 民主墙时期山东民主运动简记 (Abstract of the Democracy Movement in Shandong at the time of the Democracy Wall), 10.8.1998, Qingdao (http://difangwenge.org/simple/?t482.html, 2009-12-07, retrieved 4.2.2014)  

Mou Chuanheng 牟传珩: Shei chuixiangle "shichang jingji" de haojiao – mingji „Min Yun“ changlao Tang Gede jian jinian "Minzhuqiang Yundong" 30 zhounian 谁吹响了"市场经济"的号角——铭记"民运"长老汤戈旦兼纪念"民主墙运动"30周年  (Who has given the signal for a "market economy" – we will always remember  the forefather of the "Democracy Movement", Tang Gedan, commemorating the 30th anniversary of the „Democracy Wall Movement). Human Rights in China (USA), no date (around 2008), http://www.renyurenquan.org/ryrq_article.adp?article_id=1059, retrieved 4.2.2014  

Wang Yong'an 王永安, Zhou Xiuqiang 周修强: Guizhou "Qimengshe" shi mo ji 贵州"启蒙社"始末记 (The complete Story of the "Enlightment Society"). [Internal Report by two journalists of the People's Daily]. Published in: Wangshi 往事 (unknown publication?), nr. 99, quoted in: 21ccom.net/Gongshiwang 共识网 (Hong Kong), 20.8.2010, http://www.21ccom.net/articles/lsjd/lccz/article_2010082016236.html, retrieved 22.10.2015

Zhang Jing 張菁: Jinian Guizhou Minzhuqiang yundong 30 zhounian 紀念貴州民主牆運動30周年 (30th anniversary oft he Democracy Wall Movement in Guizhou). In: epochtimes.com (USA), 23.12.2008 (http://www.epochtimes.com/b5/8/12/24/n2373555.htm, retrieved 4.2.2014)  


Font:

University of Vienna

Universitätsring 1
1010 Vienna
T: +43-1-4277-43840
University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0