Logo der Universität Wien

民主墙回忆................刘青 王军涛 (Liu Qing, Wang Juntao: Memories of the Democracy Wall, Interviewer: Wang Yu 王渝; Beijing Spring, Sept. 2, 2003; in Chinese)

魏京生与劉青、胡平對談錄 - 民主牆往事 (Conversation between Wei Jingsheng, Liu Qing and Hu Ping -What happened at the Democracy Wall, Oct. 10, 1993, edited by Luo Di 羅蒂; Boxun News Network, USA, in Chinese)

Hu Ping 胡平: Jinian Minzhuqiang ershi zhounian 纪年民主墙二十周年 (Twentieth Anniversary of the Democracy Wall). In: Beijing zhi Chun 北京之春/Beijing Spring (USA), 14.12.2003, in Chinese

Wang Ruoshui 王若水: Guanyu Minzhuqiang de yiduan wangshi 关于民主墙的一段往事 (What happened at the Democracy Wall). Wang Ruoshui's personal Website, USA 1994


Font:

University of Vienna

Universitätsring 1
1010 Vienna
T: +43-1-4277-43840
University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0