Li Zhengtian, Chen Yiyang and Wang Xizhe (1974 in the Martyrs' Park in Guangzhou); from Zhengming (Hong Kong), no. 19, May 1979, p. 44