Die chinesische Demokratiebewegung im Exil

Chuancheng Minzhuqiang yundong zhi "Beijing zhi Chun" 传承民主墙运动之《北京之春》 ("Beijing Spring" carries the Democracy Wall Movement on). Sound of Hope website (San Francisco, USA), 22.6.2010, retrieved 4.2.2014  

The Tragicomedy of the Overseas Chinese Democratic Movement. An Interview with Lin Qiaoqing. In: EastSouthWestNorth blog (Hong Kong), 12.9.2005, retrieved 4.2.2014  

Luo Di 羅蒂 (Ed.): Wei Jingsheng yu Liu Qing, Hu Ping duitan lu 魏京生与劉青、胡平對談錄 (Debate between Wei Jingsheng, Liu Qing and Hu Ping), Boxun.com (USA), 10.10.1993, retrieved 4.2.2014