Die Li-Yi-Zhe-Gruppe in Guangzhou

Feifa de fa he wuzui de zui - Li Zhengtian zai Guangzhou di san ci Qingnian Lilun Taolunhui shang de fayan 非法的法和无罪的罪--李正天在广州第三次青年理论讨论会上的发言 (Illegal laws and crimes without guilt - Li Zhengtian's intervention at the Third Youth Theory Conference in Guangzhou). In: Observer/Guanchajia 观察家, Nr. 34, Hong Kong, August 1979, pp. 15-17  

Gong, Sasha [Gong Xiaoxia 龚小夏]: Born American. A Chinese Woman's Dream of Liberty. Nimble Books LLC. Ann Arbor, MI 2009  

Li Shengping 李盛平: Xi Zhongxun zai Guangzhou zhuchi pingfan yuan jia cuo an 习仲勋在广东主持平反冤假错案 (Xi Zhongxun was in charge of the rehabilitation of victims of unjust falsely and wrong verdicts in Guangzhou), Sina.com (Peking), 10.6.2012, retrieved 4.2.2014)  

Li Ying 李颖: Ye tan Li Yizhe de dazibao 也谈李一哲的大字报 (Talking also on Li Yizhe's big-character poster). In: Dongxiang 動向, nr. 5, Hong Kong, February 1979, pp. 22-23

Li Yi Zhe / Opletal, Helmut, Schier, Peter: China: wer gegen wen. "Demokratie und Rechtssystem im Sozialismus" - eine Wandzeitung der außerparlamentarischen Opposition. (China – who vs. who. "On democracy and legal system under socialism". A mural paper of the extraparlamentary opposition). Rotbuch Verlag, Berlin 1977  

Li, Yizhe [李一哲]: Chinois, si vous saviez... A propos de la démocratie et la légalité sous le socialisme (Chinese, if you knew… On democracy and legal system under socialism). Christian Bourgois Editeur. Paris 1976  

Li Yizhe 李一哲 – The Quest for Democracy/Li Yizhe shijian. Wenge zhong yichang cong xia er shang de minzhu yu fazhi de suqiu 李一哲事件。文革中一场从下而上的民主与法制的诉求 (The case of Li Yizhe. A grass-root demand for democracy and legality during the Cultural revolution). Zhongguo Jiaodian Chubanshe 中国焦点出版社. Hong Kong 2010  

"Li Yizhe": Xi Zhongxun wei wo pingfan yuan’an. "李一哲": 习仲勋为我平反冤案 (Xi Zhongxun has lifted the unjust verdict on me). In: Chen Zhongxua: Huainian Xi Zhongxun 怀念习仲勋 (Remembering Xi Zhongxun). Zhong Gong Dangshi Chubanshe 中共党史出版社,Beijing 2005. Quoted in: Nanfang Baoye Wang 南方报业网 (Guangzhou), 2.6.2008, retrieved 4.2.2014

Liu Ying 柳莹: Chuanqi renwu Li Zhengtian 传奇人物李正天 (The legendary personality Li Zhengtian). In: Zhengming 爭鳴 (Hong Kong), no. 19, May 1979, pp. 44-46

Shang Zhi 尚芝: Wo suo renshi de Li Yizhe 我所认识的李一哲 (The Li Yizhe I got to know). In: Dongxiang 動向, Hong Kong, April 1979, pp.9-10   

Yan Yan 炎炎: San fang Li Yizhe 三访李一哲 (Visiting Li Yizhe three times). In: Dongxiang 動向, nr. 5, Hong Kong, February 1979, pp. 12-21 

Ying Zi 莹子: Da yuan'an pingfanhui pangting ji 大冤案平反会旁听记 (Notes from listening to the rehabilitation ceremony of a big case of injustice). In: Dongxiang 動向, nr. 5, Hong Kong, February 1979, pp. 6-11 

Zhou Tian 周天: Guangzhou zhuanfang. Li Yizhe da yuan'an pingfan qian hou 广州专访。李一哲大冤案平反前后 (Exclusive report from Guangzhou. Before and after the reversal of the big unjust verdict against Li Yizhe). In: Dongxiang 動向, Hong Kong, April 1979, pp.4-8