Die Tiananmen-Bewegung 1976

Chen Ziming 陈子明 (Ed.): Si Wu Yundong: Zhongguo ershi shiji de zhuanzhedian – sanshi nian hou de huiyi yu sikao 四五运动。中国世纪的转折点 – 30年后的回忆与思考 (The April 5th Movement: China‘s turning point in the 20th century – retrospect and deliberations 30 years after). 2 volumes. Bozhi Chubanshe. Hong Kong 2006  

Tian’anmen Shijian zhen xiang 天安门事件真相 (The truth about the Tian’anmen Incident). Renmin Ribao Chubanshe 人民日报出版社/People’s Daily Publishing House. Beijing 1978  

Wang Sirui 王思睿: Si Wu Yundong de chan’er: sixiang jiefang yundong yu tizhi wai liliang Zhongguo xuanju yu zhili 四五运动的产儿:思想解放运动与体制外力量。中国选举与治理 (An offspring of the April 5th Movement: An ideological liberation movement and forces from outside the system. Elections and power in China). In: Si Wu Yundong yanjiu xilie 7 四五运动研究系列之七 (Studies on the April 5th Movement, nr. 7), 5.2.2007, retrieved 4.2.2014 

Xiao Hong 萧虹: Si Wu yingxiong jin hezai? 四五英雄今何在? (What has become of the heroes of April 5th ?), no date, retrieved 4.2.2014  

Xiao, Lan (Ed.): The Tiananmen Poems. Foreign Languages Press. Beijing 1979  

Yan, Jiaqi 严家其 e.a. (Eds.): Si Wu Yundong ji shi 四五运动纪实 (Records and facts from the April Fifth Movement). Renmin Chubanshe 人民出版社 /People’s Publishing House. Beijing 1980