Die Wahlbewegung an den Hochschulen (1980)

Chen Ziming 陈子明: Xianzheng de mengya. 1980 nian jingxuan yundong 宪政的萌芽。1980年竞选运动 (Emerging constitutionalism. The election campaign of 1980). 2 volumes. Zhenxiang Chubanshe 真相出版社. Hong Kong 2013  

Cheng Du 程度: Zhongguo zhengzhi xianzai que jietou zhengzhi zhe wie yao - Wang Juntao zhuanfang 中国政治现在缺街头政治这味药 —— 王军涛专访 (Chinese politics currently lacks the cure of street politics - an interview with Wang Juntao, In: Neimu 内幕 (Internal News), 29.02.2014 (from the website 中国茉莉花革命/Jasmine Revolution in China, retrieved 01.11.2017)

Fu Shenqi "Xuanju Yanjiang" 傅申奇《选举演讲》(Fu Shenqi's "Electoral Speech"). In: Observer/Guanchajia 观察家, Nr. 34, Hong Kong, August 1979, pp. 21-22  

Hu Ping 胡平: 80 nian Beijing gaoxiao jingxuan huodong jianjie 80年北京高校竞选活动简介 (The 1980 elections at the colleges and universities of Beijing). From: Radio Free Asia, Mandarin Service 自由亚洲电台普通话, Washington DC, Sept. 10, 2006, retrieved 01.11.2017

Ma Bo 马波: 1980 nian Beijing Daxue jingxuan yundong da shiji 1980年北京大学竞选运动大事纪 (Highlights of the 1980 electoral campaign at Peking University), quoted from: Sina.com (Peking), 27.5.2011, retrieved 4.2.2014  

Mou Chuanheng 牟传珩: Minzhuqiang shiqi Yanyuan "xuesheng jingxuan" kaocha ji 民主墙时期燕园“学生竞选”考察记 (Investigations on the "students’ electoral campain" at Peking University at the time of the Democracy Wall). In: Zhongguo Renquan Shuangyuekan 中国人权双周刊 (Chinese Human Rights Bi-Weekly), net edition, no date, retrieved 01.11.2017  

Shang Xue 商雪: Shanghai Dongliji Chang gongren Fu Shenqi jingxuan shouzu jishi 上海动力机厂工人傅申奇竞选受阻 (The electoral campaign of Fu Shenqi, worker of the Shanghai Machine Factory, meets obstacles). In: Observer/Guanchajia 观察家, Nr. 34, Hong Kong, August 1979, pp. 18-20  

Wang Juntao 王军涛, Hu Ping 胡平: Kaituo - Bei Da Xue Yun Wen Xian 开拓。北大学运文献 (Preparing the ground – contributing to the students‘ movement at Peking University). Tianyuan Shuwu 田园书屋. Hong Kong 1990